Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 


ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ

Чл. 1. (1) С тези вътрешни правила се урежда организацията на административното обслужване и предоставянето на административни услуги в РЗИ-Търговище;

(2) За неуредените във вътрешните правила въпроси Главният секретар на РЗИ дава допълнителни указания за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия.

 

РАЗДЕЛ II

ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РЗИ-ТЪРГОВИЩЕ

Чл. 2. Административното обслужване в РЗИ- Търговище се осъществява при спазване на принципите, установени в 

Закона за администрацията

, Наредбата за административното обслужване и Административнопроцесуалния кодекс, както и при гарантиране на:

1.      качество на предоставяните услуги;

2.      равен и лесен достъп на всички потребители до административните услуги и до информация за административното обслужване;

3.      различни форми за достъп до административните услуги и информацията за тях;

4.      компетентно, любезно и отзивчиво отношение;

5.      изпълнение на задълженията във връзка с административното обслужване по предварително разработени и обявени стандарти;

6.      надеждна обратна връзка с потребителите;

7.      измерване и непрекъснато подобряване на качеството на услугите, като степен на удовлетвореност на потребителите;

8.      утвърждаване на добри практики за обслужване на гражданите с приоритетност към лицата в неравностойно положение;

9.      партньорство и взаимодействие с потребителите на услуги и организациите от правителствения и неправителствения сектор.

 

ГЛАВА ВТОРА

ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

РАЗДЕЛ I

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА ЗВЕНОТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ РЗИ-ТЪРГОВИЩЕ

Чл. 3. (1) РЗИ - Търговище осъществява държавната здравна политика на територията на област Търговище;

(2) Административното обслужване на физическите и юридическите лица в РЗИ- Търговище се организира и осъществява централизирано от Звеното за административно обслужване  на принципа на „едно гише” за всички административни звена;

(3) В служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания;

(4) Служебните помещения за административно обслужване са осигурени с указателни табели и табло за предоставяне на информация на потребителите, която е ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;

(5) В служебните помещения се осигурява място за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл. 26, ал. 1, т. 1 от Закона за достъп до обществена информация;

            Чл.4. (1) Звеното за "Административно обслужване" се намира на адрес гр.Търговище, ул.”Цар Освободител” №33

            Документите, които постъпват в Звеното за „Административно обслужване” / ЗАО/ в РЗИ- Търговище се:

 

-  получават по пощата;

-  получават по електронната поща;

-  получават по факс 0601 640 74 или 0601 641 42;

-  подават от потребителите на гишето за административно обслужване;

                     (2) Приемането, регистрирането, разпределението и предаването на входящите документи, се извършва на гише "Административно обслужване" по реда, утвърден с тези правила;

(3)   Гражданите, нуждаещи се от извършване на административна услуга, контактуват само със служителя на гишето от ЗАО в РЗИ- Търговище;

(4)     Всички документи, необходими за извършване на съответната административна услуга (искания/ заявления, както сигнали, жалби, предложения и др.), се подават на гишето и след тяхното регистриране на гражданина се дава входящ номер;

(5) В искането се попълва пълното име и адреса на гражданина или организацията, от които изхожда, естеството на искането, дата и подпис. Заявителят е длъжен да предостави телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива. Искането съдържа и други задължителни елементи, ако такива са предвидени в нормативните актове;

                     (6) ЗАО използва автоматизирана деловодна информационна система с активирана функция за контрол по изпълнението на сроковете за предоставяне на административните услуги;

(7)  При приемането на новопостъпил документ, на първата страница от него се поставя щемпел, в който се вписват входящия номер и датата на получаването му, с което се образува служебна преписка. Преписката се регистрира в електронната система за регистрация и контрол на преписките;

(8)  В електронната система за регистрация на служебните преписки се отразяват входящия номер на преписката, датата на образуването й, вида на документа, темата на документа и съдържанието на поставената резолюция;

(9)      При приемане на заявление за извършване на административна услуга служителят на гише "Административно обслужване" предоставя на гражданите за попълване необходимите формуляри, в зависимост от нейния вид. Служителят дава пояснения за попълването им, в случаите когато това се налага;

(10)   При регистриране на входящи документи служителят на гишето проверява дали заявлението за извършване на административната услуга е окомплектовано с всички необходими документи. При нужда от консултация, служителят изисква експертно мнение от ресорното звено, към което се отнася услугата;

(11)   Подаването на документите се извършва от физически или юридически лица, или от упълномощени за това лица (след представяне на копие от нотариално заверено пълномощно);

(12)   Документите се приемат във фронт офиса след което според изискващата се услуга се разпределят на бек офисите.

 

Чл. 5. Ред за получаване на подадените искания:

(1)  Получаването на документи "на ръка" от ЗАО при РЗИ- Търговище се оформя чрез посочване на име, фамилия и подпис на получателя, както и датата на получаване в специално създаден дневник;

(2)  Получаването може да стане само от физическото или юридическото лице подало документа, или от упълномощен представител (след предоставяне на нотариално заверено пълномощно). Копие от пълномощното се добавя към архива на преписката.

 

 

РАЗДЕЛ II

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЗВЕНОТО ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Чл. 6. (1) Работното време на Звеното за административно обслужване при РЗИ- Търговище е от понеделник до петък от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване;

 (2) В случаите, когато в служебното помещение има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на ЗАО продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време;

 (3) Прекъсването за обедна почивка на служителите от ЗАО се извършва  последователно от 12,00 ч. до 12,30 ч. за единия и от 12,30 ч. до 13,00 часа за другия служител по взаимно договаряне помежду им;

 (4) Служителят, изпълняващ функциите на „Човешки ресурси” вРЗИ- Търговище следи за работното време на ЗАО, междудневните и междуседмичните почивки да са съобразени с изискванията на Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

 

РАЗДЕЛ III

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  УСЛУГИТЕ

Чл.7. (1) Информация за видовете извършвани административни услуги, реда и организацията за предоставянето им се осигурява от РЗИ- Търговище и съдейства на потребителите съгласно изискванията на чл. 28 от АПК.

(2) Информацията за административното обслужване се получава от:

1.     деловодството, телефон: 0601 641 42 ;

2.          информационно табло;

3.          интернет страницата на: www.rzi-targovishte.eu;

            Чл. 8. (1) Административното обслужване се извършва в съответствие с изискванията на Министерски съвет- Дирекция „Държавна администрация” и с дейностите, и функциите на РЗИ регламентирани в нормативните актове;

(2)   Административната услуга се извършва в законоустановения срок от съответното звено на РЗИ- Търговище, към което е насочено заявлението;

(3)  В случаите, когато исканията на физическите и юридическите лица са неоснователни и незаконосъобразни, или не могат да бъдат удовлетворени, служителят, на когото е разпределена преписката, подготвя мотивиран отговор за това;

(4)  При поискване служителите от звеното за административно обслужване дават информация на гражданите за движението на преписките;

(5)  Административното обслужване завършва с изготвяне на искания документ или с мотивиран отказ, който в указания срок се съобщава и предоставя на потребителя;

(6)  Работата с предложения и сигнали в РЗИ- Търговище се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава VIII, дял втори от Административнопроцесуалния кодекс и вътрешно ведомствените подзаконови нормативни актове, свързани с предложенията и сигналите.

Чл.9. Разглеждането на постъпилите заявления се извършва съгласно сроковете, определени в АПК. Удължаването на срока е допустимо само в предвидените от закона случаи.

Чл. 10. Когато поисканата административна услуга не е от компетентност на РЗИ, заявлението и приложените към него документи се препращат на компетентния орган, като за това се уведомява заявителя.

          Чл.11. Заплащането на административните услуги се извършва в касата на РЗИ-Търговище или по банков път, по сметка на РЗИ-Търговище, Банка ОББ – АД, клон Търговище, IBAN:BG47UBBS80023110734510; BIGUBBSBGSF; Булстат: 176 031 729..

Чл.12. (1) Директорът на РЗИ- Търговище приема предварително записали се граждани всеки вторник от 14.00 ч. до 16.00 ч., Заместник директора приема граждани всяка сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч., Главния секретар приема граждани, всеки четвъртък от  10.00  ч. до 12.00 ч;

(2)       Записването за прием се осъществява от Главен специалист дирекция”АПФСО”на телефон 0601 6 4075

(3)   По преценка на директора или на неговите заместници, както и в неотложни случаи гражданите могат да бъдат приемани и извън приемния график.

 

ГЛАВА ТРЕТА

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

 

Чл.13. (1) Административното обслужване в РЗИ- Търговище се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество на административното обслужване;

(2) срокът за отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, е до 7 дни;

(3) в случаите, когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган - до 14 дни;

(4) времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звеното  за административно обслужване е не повече от 20 мин.;

(5) С оглед на функционалната си специфика РЗИ- Търговищеприлага и собствени стандарти за качество на административното обслужване.

Чл.14. (1) Директора на РЗИ- Търговище утвърждава Харта на клиента, която се публикува на интернет страницата на РЗИ, в брошури, други печатни материали и се обявява и по друг подходящ начин;

(2) Хартата на клиента включва:

1. общите и собствените стандарти за качество на административното обслужване;

2. описание на процедурите за предоставяне на административните услуги;

3. образци на документи и формуляри;

4. начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагането на стандартите и процедурите;

5. правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.

(3) Хартата на клиента на РЗИ- Търговище включва и допълнителна информация с оглед на функционалната си специфика на дейността на РЗИ.

Чл.15. (1) Контролът по спазването на правилата за административно обслужване и утвърдените стандарти от служителите в Звеното за административно обслужване се осъществява от Главния секретар на РЗИ- Търговище;

(2) Ежемесечно Главният секретар извършва проверка по спазването на сроковете и процедурите по предоставянето на административните услуги;

(3) Всяко шестмесечие Главният секретар изготвя анализ на качеството на предоставяните от РЗИ- Търговище административни услуги с предложения за корекции и го представя на Директора на РЗИ до 15-то число на месеца, следващ отчетния период.

Чл.16. (1) РЗИ- Търговище осигурява повишаване на професионалната квалификация на служителите за подобряване на административното обслужване;

(2) Във връзка с подобряване на административното обслужване Главният секретар организира обучения на служителите с или без откъсване от работа.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБРАТНА ВРЪЗКА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл.17. РЗИ- Търговище поддържа постоянен открит диалог с потребителите на своите услуги, в който се вземат предвид становищата относно нововъведенията и слабостите в организацията на административното обслужване, както и предложенията за подобряването му.

Чл.18. (1) РЗИ- Търговище създава и предоставя информация за използваните начини за обратна връзка от потребителите;

(2) Обратната връзка се осъществява чрез събиране и анализ на предложения, сигнали, похвали, оплаквания и др.;

(3) Средствата за осъществяване на обратна връзка са анкети, кутии за мнения и коментари, създадената и обявена процедура за работа с предложения и сигнали, телефон, интернет;

(4) Средствата за осъществяване на обратна връзка се използват и за измерване на удовлетвореността на потребителите от предоставяните административни услуги;

(5) Проучването и измерването на удовлетвореността на потребителите се извършва веднъж годишно;

(6) Получената и анализираната информация от обратната връзка и резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите се обсъждат и консултират с представители на потребителите на административни услуги и се публикуват на интернет-страницата на РЗИ- Търговище;

(7)  В резултат на получената, анализираната и консултираната информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността се предприемат действия за подобряване на административното обслужване. Потребителите, неправителствените организации на гражданите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите действия и за резултатите от тях чрез интернет-страницата на РЗИ- Търговище.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

§1. Вътрешните правила се утвърждават на основание чл.1, ал.2 от Наредба за административно обслужване от Главния секретар на РЗИ и се въвеждат в действие със Заповед на Директора на РЗИ.

§2. Приложенията към настоящите вътрешни правила са част от утвърдените  със Заповед  № РД 15-92 от 07.03.2011 г. на Директора на РЗИ- Търговище процедури за извършване на административни услуги .

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.